גם לכם זה מרגיש נכון? השאירו פרטיכם כאן 

 

שלחו פנייתכם אלינו

תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש באתר


1.    כללי


1.1.    ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מכללת רידמן בע"מ (להלן בהתאמה: "האתר" "המכללה"). 
1.2.    תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
1.3.    כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.
1.4.    השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "התקנון"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל מבקר ו/או משתמש באתר ו/או בתכניו באופן ישיר או עקיף, כולל, בין היתר, מבקרים מזדמנים, עם כניסתך לאתר עלייך לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב ובקפידה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או באילו משירותיו והינך מתבקש לצאת מהאתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גלישה ו/או כל פעולה באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את הסכמה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.
1.5.    המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
1.6.    המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של המכללה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
1.7.    השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת המכללה מראש ובכתב. 
1.8.    תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 


2.    הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר


2.1.    רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
2.1.1.    המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.
2.1.2.    המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש. 
2.2.    המכללה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי תקנון זה. 


3.    רכישה באתר 


3.1.    המכללה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‏2.1 לעיל (להלן: "הלקוח") לרכוש שירותים לרבות כרטיסים לאירועי המכללה באמצעות האתר (להלן: "הזמנה").
3.2.    כדי לבצע הזמנה על הלקוח תחילה לבחור את השרות לרבות הכמות לרכישה ולאשר את בחירתו והשלמת הרכישה על ידי לחיצה על הכפתורים המתאימים (להלן: "ביצוע ההזמנה"). 
3.3.    המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה וההזמנה לא תבוצע. 
3.4.    לאחר שהתקבל במכללה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה בדבר אישור ביצוע ההזמנה. 
3.5.    למען הסר ספק מובהר כי המכללה אינה מתחייבת שכל השירותים המופיעים באתר יהיו זמינים באופן רציף. ככל שהשרות אינו זמין, המכללה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי השרות אינו זמין או שהשרות לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא המכללה מחויבת לספק את השרות, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. 
3.6.    המכללה רשאית לעדכן את המחירים באתר בלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
3.7.    המכללה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
3.8.    מובהר כי ייתכן שמחירי השרותים יהיו שונים ממחירי אותם שרותים הנמכרים בסניפי המכללה.

 


4.    שירות לקוחות


4.1.    בשאלות לגבי השירותים המוצגים למכירה באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של המכללה באחד מהאמצעים הבאים: 


·    בטלפון: 5284*,בימים א'- ה', בין השעות 09:00-18:00.
·    בדואר אלקטרוני: info@rediman.co.il;
·    בפייסבוק  בעמוד https://www.facebook.com/reidman.college.israel/.
·    בדואר חיים לבנון 26 ת"א. נא לציין "לידי שירות לקוחות האתר" וכן מספר עסקה.

 


5.    מדיניות ביטול עסקאות


5.1.    עסקה בה הוזמן כרטיס לאירוע באחד מסניפי המכללה ניתנת לביטול בתוך 14 ימי עסקים מהיום בו התקבל "אישור הזמנה" ובלבד  שביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע 
5.2.    ביטול עסקה כאמור יחוייב בדמי ביטול בסך של %5 ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבינהם וינוכו מסך ההחזר.
5.3.    ביטול עסקה יתבצע בכתב, בדוא"ל info@rediman.co.il אל מוקד שירות הלקוחות או באמצעות פקס שמספרו 03-6045543. 
5.4.    אם האירוע נדחה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי הלקוח תקף למועד האירוע החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי המכללה. כמו כן, ככל שהלקוח אינו יכול להשתתף באירוע במועד החדש יודיע על כך בכתב למכללה, דרך פקס או דוא"ל כאמור בסעיף 5.3 לעיל, ובמקרה כאמור תבוטל העסקה והלקוח יהיה רשאי לקבל החזר כספי , והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. החזר כספי יבוצע בתוך 14 יום ממועד הודעת הלקוח בכתב לשירות הלקוחות של המכללה כאמור בסעיף זה.
5.5.    בכל מקרה של ביטול עסקה על ידי המכללה, מכל סיבה שהיא (בין היתר עקב כשל באתר, ריבוי נרשמים ועוד)  תהא המכללה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הזמנת הלקוח.במקרה של ביטול כאמור, תיתן המכללה ללקוח  הודעה בדבר ביטול ההזמנה, והתמורה ששולמה על ידי הלקוח תוחזר בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 


6.    אחריות ושרות 


6.1.    המכללה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, בקשר עם השימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
6.2.    המכללה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר המכללה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
6.3.    המכללה אינה אחראית ואינה מבטיחה כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע אשר נמסר על ידי המשתמשים ו/או ישים ידו על מידע זה. משתמש באתר נוטל על עצמו מלוא האחריות והסיכון הנוגעים לשימוש במערכת ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מכשיר אחר של המשתמש אשר באמצעותו המשתמש מבקר באתר.
6.4.    בכפוף לכל דין, המכללה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו המכללה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 
6.5.    המכללה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב ו/או לאי-אספקה של הזמנה, או לאי קיומו של אירוע שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של המכללה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
6.6.    בכל מקרה לא תישא המכללה באחריות כלשהי העולה על מחיר מוצר או השירות הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.

 


7.    שירותים של צדדים שלישיים 


7.1.    ייתכן והאתר ובמסגרת האתר ימכרו גם שירותים של צדדים שלישיים שאינם קשורים למכללה (להלן: "שירותי צד ג'"). 
7.2.    המכללה אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות ו/או חבות, מכל סוג שהוא, ביחס לשירותי צד ג', לרבות בקשר עם טיבם, איכותם ותקינותם.

 


8.    הפסקת פעילות האתר


8.1.    המכללה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.

 


9.    קניין רוחני


9.1.    כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, הטקסטים השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של המכללה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו למכללה זכות שימוש בהם. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר המכללה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות תיאור האירועים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
9.2.    אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של המכללה מראש ובכתב.
9.3.    השימוש בתוכן האתר, הוא למטרה אישית ופרטית בלבד, אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י המכללה, בבסיס הנתונים של המכללה, ברשימות האירועים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בלא קבלת הסכמת המכללה מראש ובכתב.
9.4.    אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של המכללה. כל שימוש בקניינה זה של המכללה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד. 
9.5.    אין לעשות שימוש בסימן מסחרי או תוכן המופיעים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
"תוכן" לעניין תקנון זה משמעו כל מידע ונתון, מכל מין וסוג, בין היתר כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי וכל שילוב שלהם לרבות עיצובם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות כל תמונה, צילום, ציור, הנפשה, תרשים, מפה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, יישום, קוד, מאגר נתונים וממשק וכיו"ב.
9.6.    אין באתר ו/או באמור בו, במפורש ו/או במשתמע, מכוח השתק ו/או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר או בתוכן המופיעים באתר ללא ההסכמה מראש בכתב של המכללה.

 


10.    שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש 


10.1.    מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה (להלן: "המידע") נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמת הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר למכללה לבצע ולספק את ההזמנה ללקוח ואת יתר הדברים המפורטים בתקנון זה.
10.2.    יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, תתועדנה פעולות המשתמש באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את המכללה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול משתמשי האתר. 
10.3.    יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה ידרש הלקוח לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו את הלקוח בעת השימוש. המכללה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. 
10.4.    המידע והפרטים שייאספו לגבי הלקוח במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגרי המכללה. השימוש באתר על ידי המשתמש ואישורו של המשתמש לתקנון זה מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגרי המכללה. המידע שבמאגר ישמש - בהתאם להוראות תקנון זה או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן: 


10.4.1.    דיוור ישיר;
10.4.2.    כדי לאפשר ללקוח לבצע הזמנות באתר;
10.4.3.    כדי לאפשר למכללה לספק את השירות ללקוח;
10.4.4.    כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר;
10.4.5.    כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המכללה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי;
10.4.6.    כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם; 
10.4.7.    כדי לאפשר למכללה ליצור קשר עם הלקוח בקשר עם שירותי המכללה ו/או כדי לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של המכללה, סקרים ושאלונים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל הלקוח בהתאם להסכמה שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח יכול לבטל, בפנייה בכתב, את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר. 
10.4.8.    לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה.
10.5.    המכללה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:


10.5.1.    ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר; 
10.5.2.    אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
10.5.3.    אם יתקבל בידי המכללה צו שיפוטי או דרישה מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק המכללה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת, שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד שלישי.
10.5.4.    בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים;
10.5.5.    לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למכללה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
10.6.    המכללה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת; 
המכללה עושה שימוש בכלים כגון Remarketing, AdWords, Google Analytics ו- PPC לצורך פרסום, איסוף נתונים ושיפור חווית המשתמש של הלקוח. בין השאר, מקבלת המכללה שירותים מחברות Facebook ו- Google לצורך הצגת מודעות של המכללה ברשת האינטרנט. המכללה רשאית להשתמש, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כגון Google ו/או Facebook בקבצי 'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי המכללה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והמכללה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי המכללה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע. 
10.7.    המכללה משתמשת בשירותי Google Analytics המאפשרים למכללה לאסוף מידע דמוגרפי אודות המשתמשים באתר. האתר משתמש במידע דמוגרפי זה, בין היתר, למטרות מסחריות שונות, לרבות, שיווק מחדש, בניית פלחים וחידוד אסטרטגיות הפרסום של האתר. משתמש שאינו מעוניין שהמכללה תאסוף אודות מידע דמוגרפי כאמור רשאי לבטל את ההסכמה של Google Analytics עבור האינטרנט בקישור הבא https://www.google.com/settings/ads.
10.8.    המכללה רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. מובהר כי ככל שיבוצע פרסום על ידי צד שלישי כאמור, המכללה לא תישא באחריות, מכל מין וסוג, לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר. 

 


11.    תנאים נוספים


11.1.    פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו ולו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

   מעודכן ליום 20.7.2017   
    
 

X

גם לכם זה מרגיש נכון? השאירו פרטיכם כאן 

שלח
x